Obtenció Permisos Administratius

L’increment del control administratiu ja sigui municipal, autonòmic o estatal, sobre les activitats industrials i comercials, ha creat la necessitat de disposar de tota una sèrie de permisos i tràmits administratius, necessaris per al normal desenvolupament de l’activitat.

La nostra experiència acumulada iniciada, entre d’altres, amb el “Reglamento de Actividades, Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas” de 1.961, fins a l’actual Directiva Europea relativa a la Prevenció i al Control Integrats de la Contaminació de 1.996, i lleis estatals, autonòmiques i municipals que se’n deriven , ens permet conèixer en detall tots els requeriments i tràmits necessaris per tal d’obtenir tots aquests diferents permisos.

Serveis

  Empresa   Serveis   Projectes Dades de contacte