Obra Civil

Un cop definit l’avantprojecte, s’inicia la fase de redacció i execució del projecte.

Amb la redacció del projecte, bàsic i executiu, s’aconsegueix disposar del corresponent permís d’obres, així com de tota la informació de detall necessària per tal d’executar l’obra, determinar-ne el temps d’execució i valorar-ne el seu cost.

Durant la direcció d’obra, pren especial rellevància la sol·licitud d’ofertes i realització d’estudis comparatius per tal d’obtenir el mínim cost mantenint el grau de qualitat exigit en el projecte, la redacció del “Planning” d’obra i i la coordinació i seguiment dels diferents industrials que l’executaran , per tal de garantir-ne els terminis i el cost d’execució, així com el compliment de les mesures de seguretat i salut en el treball.

Serveis

  Empresa   Serveis   Projectes Dades de contacte